Đăng nhập

Nhập email và mật khẩu để đăng nhập:

Giới thiệu

Ontest.vn: Hệ thống kiểm tra trực tuyến.

Xem ai trả lời nhanh hơn?

Giáo viên/ Người hỏi:

  • Tạo câu hỏi/đề thi online dễ dàng qua 4 bước click xem chi tiết

  • Thu thập kết quả trả lời học sinh ngay tức thì

    • Chấm điểm ngay lập tức
    • Ai trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi
    • Ai trả lời nhanh hơn

Học sinh/ Người trả lời: Trả lời và xem kết quả nhanh chóng click xem chi tiết